Renovació del paviment i serveis del carrer del Carme, de Poboleda

CBR, de Grup Clau, treballem aquest estiu en la renovació del paviment i els serveis del carrer Carme de Poboleda, a la comarca del Priorat, amb la finalitat de millorar les condicions bàsiques d’accessibilitat, la utilització dels espais públics urbanitzats i els serveis municipals corresponents. En aquest sentit, intervenim en la pavimentació, la xarxa de clavegueram, la xarxa de l’enllumenat públic i la incorporació del servei de xarxa de pluvials.

L’extensió total dels vials intervinguts és de 442 m2 de superfície i els treballs realitzats són: la demolició del paviment existent i substitució per llambordes i formigonat, la retirada dels serveis que estaven obsolets, l’esplanació del terreny, la renovació dels serveis de sanejament i abastament d’aigua potable, i la instal·lació dels nous serveis de xarxa de pluvials, creuaments de la xarxa de BT i xarxa de telecomunicacions.

Els treballs, que van començar a finals del passat mes de juliol, finalitzaran el proper mes d’octubre.