Política de privadesa

Clau, centre de serveis, SL està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) Clau, centre de serveis, SL informa als usuaris de llocs www.grupclau.cat, així com del servei de correu web, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen a la web, amb la finalitat que puguin decidir, lliure i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Clau, centre de serveis, SL es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta política serà anunciada amb antelació per informar els usuaris.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal demanades en els formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos descarregables són incorporades a fitxers titularitat de Clau, centre de serveis, SL, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, d’impresos descarregables posats a disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació , dubtes o suggeriments, o bé en les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per Clau, centre de serveis, SL. Així mateix, les dades podran ser utilitzades per enviar informació, per qualsevol mitjà, sobre els aspectes anteriors, i en relació a altres serveis o productes de Clau, centre de serveis, SL.

Cessió o comunicació de LES DADES

Les dades personals recollides a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos descarregables no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades anteriorment, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en casos específics dels que s’informi expressament a l’usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Per tal de que les dades existents en els nostres fitxers, informàtics i / o paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se per mitjà fefaent, amb l’àrea o departament corresponent de Clau, centre de serveis, SL.

SEGURETAT DE LES DADES

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Clau, centre de serveis, SL ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones poden exercitar aquests drets per les següents vies:

a) Per correu postal a l’adreça:

Clau, centre de serveis, SL

c\ Josep M. Carandell i Robuster, 7

Pol. Ind. Mas Batlle

43206 Reus

b) Enviant un correu electrònic a:

info@grupclau.cat

CONDICIONSS I TERMES D’ÚS

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixen en els apartats corresponents a serveis concrets, l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Clau, centre de serveis, SL, de la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització dels llocs web titularitat de Clau, centre de serveis, SL a:

No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en els llocs web, en qualsevol de els serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Clau, centre de serveis, SL, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (identificació) i la “Contrasenya” (Password) que siguin facilitades per Clau, centre de serveis, SL dels Usuaris com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web de Clau, centre de serveis, SL, es compromet a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut.

En aquest sentit, si per a la utilització d’un servei dels llocs web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una identificació i / o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per Clau, centre de serveis, SL, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a altres persones.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a Clau, centre de serveis, SL, sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat, amb per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, Clau, centre de serveis, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització dels llocs web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma .

No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Clau, centre de serveis, SL, o tercers.